Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

1. Priekðvârds

Katrs Linux lietotâjs Latvijâ ir saskâries ar sekojoðu problçmu: mûsu iecienîtajai operâciju sistçmai nav latvieðu valodas.. Arî informâcijas par to, kâ Linuxam iemâcît runât ar mums latviski, ir vai nu ïoti maz, vai arî, ja kaut ko tomçr izdodas sameklçt, tâ ir lietotâjiem grûti saprotama, un ar latviskoðanas realizçðanu sâkas problçmas. Ðo problçmu tad arî kopâ centîsimies risinât.

Ðis Latvian-HOWTO ir tapis sadarbîbâ ar LL10NT (Latvian Localization Team), tâpçc, ja rodas kâdas problçmas vai jautâjumi sakarâ ar Linux latviskoðanas lietâm, griezieties pçc palîdzîbas LL10NT forumâ vai arî IRCnet kanâlâ #ll10nt. Savu iespçju robeþâs centîsimies rast risinâjumu. Protams, visi mîïi aicinâti arî piebiedroties LL10NT komandai un darboties tâ, lai latvieðu valodas atbalstu Linux operâciju sistçmâ padarîtu vçl plaðâku un labâku. Gribçtu vçl piebilst un atgâdinât, ka ðis Latvian-HOWTO ne tuvu nav perfekts un pabeigts, tâpçc vçlos, lai jûs ziòotu, ja atrodiet ðeit kâdu kïûdu. Neturiet arî sveci zem pûra, ja ziniet, kâ latviskoðanu Linuxâ varçtu padarît vçl efektîvâku un çrtâku.

Tâ kâ mums visiem ne seviðíi patîk lasît garus un apnicîgus tekstus par tçmu, kuru var pateikt pâris vârdos, pie tam visu vienmçr gribas âtri un uzreiz, centîðos ðo Latvian-HOWTO saglabât iespçjami îsâku un skaidrâku ar mçríi, lai jûs maksimâli îsâ laikâ varçtu strâdât Linuxâ, lietojot latvieðu valodu. Saturu mçìinâðu izklâstît viegli saprotamâ valodâ, lai pçc iespçjas padarîtu visai sareþìîto latviskoðanas procedûru vienkârðâku un saprotamâku katram.

Pats gan es dotajâ brîdî lietoju Linux Mandrake. Ceru, ka ðeit aprakstîtie padomi strâdâs bez problçmâm arî citos distributîvos. Katrâ ziòâ par savu latviskoðanas pieredzi (labu vai sliktu) darbâ ar citâm Linux distribûcijâm ziòojiet.

Latvian-HOWTO jaunâkâ versija atrodama http://linux.ma-1.lv/ll10nt.

Pateicos visiem tiem, kuri ar savâm idejâm, kritiku un atbalstu ir devuði ieguldîjumu gan ðî dokumenta pilnveidç, gan arî latvieðu valodas atbalstam atvçrtâ un brîvâ koda programmatûrâs.

Bet.. kâ Andris Maiziks aka Andzha ir teicis - neaizmirstiet, ka datori ir eksperimentâla zinâtne..

Tâtad - ieteikumi, labojumi un papildinâjumi laipni gaidîti... un uz priekðu!


Next Previous Contents