Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

2. Xlogi (Xwindow)

2.1 Nepiecieðamie faili

Lai realizçtu latvieðu valodas atbalstu X11 vidç, jums bûs nepiecieðami sekojoðie faili:

Tie atrodami ðeit: X-files.tar.gz

2.2 Liekam visu savâs vietâs

Tagad, kad vajadzîgie faili ir iegûti, nepiecieðams tos salikt îstajâs vietâs.

Piezîme: Ja lietojat kâdu no pçdçjâm XFree86 versijâm (sâkot ar 4.1.0), jûs jau varat latviski rakstît bez jebkâdas papildus failu modificçðanas, specifisko rakstzîmju iegûðanai izmanotojot labo Alt - lai ðo iespçju aktivizçtu, izpildâm komandu setxkbdmap lv.

Izvçlamies sev pieòemamâko speicâlâs rakstzîmes iegûðanas veidu un kopçjam attiecîgo failu norâdîtajâ direktorijâ, piemçram:

# cp lv /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols/

Domâju, ka bûtu lieki atgâdinât, ka, lai veiktu nepiecieðamâs darbîbas, ir jâbût root tiesîbâm.

Lai aktivizçtu mçmâ taustiòa pareizu darbîbu, attiecîgajâ vietâ kopçjam failu Compose. Taèu ðeit ir viena nianse. Ja savu Linuxu esiet instalçjuði izmantojot anglisko saskarni, tad visticamâk, ka lokâles ir pçc noklusçjuma ieslçgtas iso8859-1 reþîmâ. Taèu, ja instalçjât tâ, ka instalâcijas process notika latvieðu valodâ, kâ to darîju es, tad lokâles pçc noklusçjuma jau pareizi ir ieslçgtas iso8859-13 reþîmâ. Izejot no jûsu konkrçtâs situâcijas tad arî tur kopçjam failu Compose. Ja ne nieka no augstâkminçtâ nesapratât, tad labâk iekopçjiet Compose abos lokâles variantos - droðs paliek nedroðs - un gan jau nekas slikts nenotiks.. ;->

# cp Compose /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-1/
# cp Compose /usr/X11R6/lib/X11/locale/iso8859-13/

Kad tas ir izdarîts, izpildâm jau iepriekðminçto komandu setxkbmap lv (lv vietâ var bût arî lva vai lvt - atkarîbâ no jûsu izvçles) un mçìinâm kaut ko uzrakstît latviski.

Ja tests ir izdevies, tad jûs noteikti vçlçsieties saglabât latvieðu valodu Xwindow sistçmâ un padarît to pieejamu un izmantojamu arî pçc datora vai Xu pârstartçðanas, tâpçc papildus ir jâmodificç /etc/X11/XF86Config-4 fails (ja lietojam XFree86 4.x.x) tâ, lai iegûtu Option "XkbLayout" "lv". Piemçrs:

Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard1"
  Driver   "Keyboard"
  Option   "AutoRepeat" "250 30"
  Option   "XkbRules"  "xfree86"
  Option   "XkbModel"  "pc105"
  Option   "XkbLayout" "lv"
EndSection

Piezîme: Ja lietojat XFree86 3.x.x versiju, tâ kâ primâro izmantos failu /etc/X11/XF86Config. Piemçrs:

Section "Keyboard"
  Protocol    "Standard"
  XkbKeycodes   "xfree86"
  XkbTypes    "default"
  XkbCompat    "default"
  XkbSymbols   "us(pc105)"
  XkbGeometry   "pc"
  XkbRules    "xfree86"
  XkbModel    "pc105"
  XkbLayout    "lv"
EndSection

2.3 Fonti

No ðî brîþa latvieðu teksta ievades sistçmai vajadzçtu strâdât, taèu, lai gaidîtais rezultâts tiktu atbilstoði attçlots arî uz ekrâna, ir nepiecieðami fonti, kuri atbalsta iso8859-13 kodçjumu vai Unicode. Linuxâ iespçjams arî strâdât ar True Type fontiem. Detalizçtâka informâcija rodama Font-HOWTO vai vçl konkrçtâk TrueType Fonts with XFree86 4.0.x mini-HOWTO. Pagaidâm ðajâ dokumentâ fontu instalâcija aprakstîta netiks, jo uz doto brîdi tas ir ârpus Latvian-HOWTO uzdevuniem un mçríiem. Iespçjams, ka nâkotnç tiks iekïauts arî îsais eksperimentâlais kurss fontu instalçðanâ.


Next Previous Contents