Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

3. Konsole

Pirms pievçrðamies konsoles latviskoðanai, gribçtu piezimçt, ka konsole nav terminâlis X logos.. Konsoli iegûstam, piespieþot Ctrl+Alt+Fn, kur Fn - kâds no funkciju taustiòiem.

3.1 Nepiecieðamie faili

Ïoti iespçjams, ka visi minimâli nepiecieðamie faili konsoles latviskoðanai jau atrodas jûsu datorâ (/usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/lv-latin7.kmap.gz un /usr/lib/kbd/consolefonts/tlat7.psf.gz vai lat7-14.psf.gz) un neko papildus kopçt nav nepiecieðams. Ja jums to nav, tad noderçs ðî failu pakotne:

3.2 Liekam visu savâs vietâs

Pieòemot, ka izmantojam piedâvâto failu pakotni, izpildâm:

# cp lv-latin7.kmap.gz /usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/
# cp lv.psf.gz /usr/lib/kbd/consolefonts/

Tagad jaunâs iespçjas ir nepiecieðams aktivizçt, tâpçc izpildâm:

$ consolechars -f lv -m straight-to-font
$ loadkeys lv-latin7

Piezîme: Tie, kuri izmanto jau esoðos failus, pie consolechars nomaina lv uz savu fontu, tâ vietâ rakstot, teiksim, lat7-14. Taèu es tomçr ieteiktu lietot fontu lv, jo tas labâk izskatâs tâdâs programmâs, kâ mc un citâs.

Tagad varam mçìinât veikt nelielu pârbaudi, lai redzçtu, vai latvieðu valoda strâdâ konsoles reþîmâ. Specifiskos latvieðu valodas simbolus iegûstam, lietojot AltGr (labo Alt taustiòu) kopâ ar nepiecieðamo rakstu zîmi.

Lai katru reizi nebûtu jâizpilda consolechars un loadkeys, varam izveidot augstâkminçto komandu saturoðu miniskriptu lvkonsole un pçc tam, lai to palaiþot viegli atrastu:

# cp lvkonsole /usr/local/bin

3.3 Latvieðu valoda kâ noklusçtâ konsoles valoda

Uzmanîbu! Zemâkaprakstîtais variants nestrâdâ perfekti, kaut arî îstais fonts un tastatûras karte ielâdçjas pareizi, specifiskâs rakstzîmes neattçlojas pareizi. Nepiecieðama --acm straight-to-font opcijas aktivizçðana. Ja kâds ir panâcis nevainojamu latvieðu rakstîbas darbîbu konsolç arî pçc datora pârstartçðanas, ziòojiet.

Bûtu ïoti neçrti katru reizi, kad vien mums ir nepiecieðama latvieðu valoda konsoles reþîmâ, izpildît lvkonsole. Lai konsolç varçtu vienmçr rakstît latvieðu valodâ, nepiecieðams izdarît nelielas izmaiòas sistçmas konfigurâcijas failos.

Tâpçc rediìçjam failu /etc/sysconfig/i18n tâ, lai sanâk

SYSFONT=lv

Un attiecîgi failu /etc/sysconfig/keyboard, lai iegûtu, ka

KEYTABLE=lv-latin7

Rezultâtâ latvieðu valodas atbalsts arî konsolç ir realizçts.

3.4 Daþu programmu pielâgoðana darbam latvieðu valodâ

Ðajâ nodaïâ tiks sniegta informâcija, kâ jâizmaina daþu lietojumprogrammu konfigurâcijas faili, lai tâs darbotos pienâcîgi latvieðu valodas reþîmâ. Piezîme - pats gan neesmu lielu daïu zemâkaprakstîto darbîbu veicis, tâ kâ... :-> ja darbojas vai nedarbojas, vai jums ir padomâ vçl kâdas lietderîgas programmu konfigurâcijas failu izmaiòas, kuras bûtu nepiecieðams veikt labâkas latvieðu valodas darbîbas nodroðinâðanai konsoles reþîmâ, rakstiet man.

bash:

Ja /etc/inputrc faila uzstâdîjumi atðíiras no zemâkparâdîtajiem, bûtu lietderîgi pievietot savam ~/.inputrc failam:

set meta-flag on
set convert-meta off
set input-meta on
set output-meta on
Jebkurâ citâ gadîjumâ tam nebûs nozîmes.
elm:

Pievienojiet sekojoðo savam ~/.elm/elmrc failam:

charset = iso-8859-13
displaycharset = iso-8859-13
textencoding = 8bit
Daþâm elm versijâm tas var nestrâdât. Varat iegût daïçju MIME atbalstu iekð elm, ja lietosiet metamail.
joe:

Palaidiet komandu kâ

joe -asis
vai pievienojiet savam ~/.joerc failam:
-asis
metamail:

Iestâdiet sekojoðo mainîgo:

MM_CHARSET=ISO-8859-13
nn:

Uzstâdiet savâ ~/.nn/init failâ:

set data-bits 8
pine:

Setup -> Config Atrodiet character-set un ierakstiet iso-8859-13.

Tas ir teorçtiski pareizs risinâjums, taèu pagaidâm var radît liekas problçmas jûsu korespondentiem, tâpçc var mçìinât iso-8859-13 vietâ rakstît windows-1257.

rlogin:

Palaidiet komandu lîdzîgi kâ

rlogin -8 foo.bar.lv
sendmail:

Pievienojiet (vai atkomentçjiet) savâ /etc/sendmail.cf failâ:

O SevenBitInput=False
O EightBitMode=pass8
O DefaultCharSet=iso-8859-13
mc:

Options -> Display bits... Ieslçdziet Full 8 bits output un Full 8 bits input. Neaizmirstiet saglabât jauno konfigurâciju.

telnet:

Ievietojiet ðâda veida rindu savâ ~/.telnetrc failâ katrai adresei, kurai vçlaties pieslçgties, lietojot telnet:

<hostname> set outbinary true
Piemçrs:
localhost set outbinary true
foo.bar.lv set outbinary true
tin:

Pievienojiet sekojoðo savam ~/.tin/headers failam:

Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-13
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Next Previous Contents