Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

4. Netscape

Parasti problçmas, ar kâdâm lietotâjiem nâkas saskarties, izmantojot Netscape lielâ informâcijas tîmekïa pârlûkprogrammu, ir sekojoðâs - vai nu lapâs, kur vajadzçtu parâdîties tekstam latvieðu valodâ, ir redzamas daudzas jautâjumu zîmes, vai arî, ja iepriekðminçto problçmu kaut kâ ir izdevies novçrst, tad latvieðu burtu vietâ ir redzamas íeburiem lîdzîgas rakstu zîmes. Ðîs nepilnîbas tad kopîgiem spçkiem centîsimies novçrst. Protams, lai gûtu cerçto rezultâtu, arî bez latvieðu fontiem neiztikt. Ja nevçlaties mocîties ar Netscape latviskoðanu, variet lietot Mozilla, Galeon vai citus pârlûkus, kuriem latvieðu valodas pareiza attçloðana nevajadzçtu sagâdât problçmas.

4.1 Nepiecieðamie faili

Lai panâktu vçlamo rezultâtu Netscape latviskoðanas sakarâ, nepiecieðams mums bûs ðis skripts:

4.2 Liekam visu savâs vietâs

Lai varçtu ar skripta palîdzîbu veikt nepiecieðamâs izmaiòas citos failos, ir nepiecieðamas root tiesîbas. Pietam, lai varçtu NC_baltic skriptu "iedarbinât", vajag to pataisît palaiþamu:

                                 
$ chmod a+x NC_baltic

Kad tas ir izdarîts, palaiþam arî paðu skriptu:

# ./NC_baltic

Visur nekautrçjoties atbildam ar "yes"...

No ðî brîþa programmai Netscape vajadzçtu darboties kâ nâkas. Iestâdâm Character setBaltic (Windows 1257) un visam vajadzçtu strâdât.


Next Previous Contents