Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

5. NLS

5.1 Latvieðu lokâles

Tâtad, lai tiktu pareizi attçloti laika, datuma, valûtas u.c. formâti un lai varçtu sekmîgi noritçt latvisko elementu ievieðana kâ GNOME & KDE, tâ arî atseviðíu citu programmu lietotâja saskarnç, nepiecieðams izveidot latvieðu lokâles. Iespçjams, ka latvieðu lokâles jûsu sistçmâ jau ir saliktas tâ, kâ vajag, ja lietojat Mandrake vai lîdzîgu distribûciju. Latvieðu lokâïu faili atrodas /usr/share/locale/lv. Par to, vai ir iestâdîtas latvieðu lokâles, pârliecinamies, izpildot komandu locale vai echo $LANG. Vai latvieðu lokâles ir pieejamas sistçmai, pârliecinamies, izpildot locale -a|grep lv. Ja latvieðu lokâles jums nav, uzstâdiet tâs, izmantojot jûsu distribûcijas piedâvâto pakotni. Ja tas nav iespçjams, latvieðu lokâles kompilçt varam arî paði:

# localedef -c -i lv_LV -f ISO-8859-13 lv

Lai sistçma zinâtu, ka ar ðo brîdi lietojamas ir latvieðu lokâles, rediìçjam savu .bash_profile failu (pieòemot, ka lietotâ èaula ir bash) un tam beigâs pievienojam

LANG=lv
LC_COLLATE=lv
LC_CTYPE=lv
LC_MESSAGES=lv
LC_MONETARY=lv
LC_NUMERIC=lv 
LC_TIME=lv
LC_ALL=lv
export LANG LC_COLLATE LC_CTYPE LC_MESSAGES LC_MONETARY LC_NUMERIC LC_TIME LC_ALL

Visai sistçmai lokâles tiek definçtas RedHat un lîdzîgiem /etc/sysconfig/i18n, bet Debian lietotâjiem /etc/environment failâ.

Vai viss strâdâ, pârliecinâties varam, izpildot, piemçram, komandu

$ cal -m

5.2 Failu nosaukumi

Ðeit tiks sniegta informâcija par to, kâ aktvizçt failu nosaukumu pareizu attçloðanu latvieðu valodâ (tas gan vairâk attiecas uz tâdâm failsistçmâm, kâ FAT, ISO9660, ..)

# insmod nls_cp775
# insmod nls_iso8859-13

Ja augstâkminçtais neizdevâs, un arî paðâ kodolâ konkrçtais atbalsts jau nav iestrâdâts, bûs nepiecieðama kerneïa pârkompilâcija ar papildus opcijâm, kas pieejamas iekð Filesystems > Native Language Support, ISO-8859-13 un Codepage 775 atbalstam.

Rezultâtu varam pârbaudît ðâdi (Piemçrs):

# mount /dev/hda1 -t vfat -o codepage=775,iocharset=iso8859-13 /mnt/win_c


Next Previous Contents