Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

6. GNOME & KDE

6.1 GNOME

Tâ kâ viens no LL10NT projekta virzieniem ir arî GNOMEs po moduïu tulkoðana, tâpçc ðajâ sadaïâ tiks sniegta informâcija, kas ir jâdara ar po moduïiem, lai arî GTK+ lietotâja saskarne bûtu latvieðu valodâ. Protams, pagaidâm vçl ðeit latvieðu valodas atbalsts nav realizçts pilnîbâ. Tâpçc ðî nu ir tâ reize, kur arî jûs varat sniegt atbalstu ar savu lîdzdalîbu po moduïu tulkoðanâ - darbs bûs.

Vçl tikai nepiecieðami arî paði po moduïi, kuri iegûstami LL10NT Komandas GNOMEs statusa sekcijâ.

Liekam visu savâs vietâs

Lai po moduïi darbotos tâ, kâ mçs vçlamies redzçt tos darbojamies, nepiecieðams tos pârveidot par mo moduïiem:

$ msgfmt kautkâds.po -o kautkâds.mo

Tagad, kâ jau solîts, liekam nu jau jauniegûtos mo moduïus savâs vietâs:

# cp *.mo /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/

6.2 KDE

Arî darbs pie KDE tulkoðanas rit pilnâ sparâ. Interesenti, kas vçlas lîdzdarboties sîkâku informâciju var uzzinât no Andzhas.

Îsa instrukcija problçmu novçrðanai

Bieþi vien atrisinâjums ir jaunâkâs kde-i18n-lv pakotnes uzlikðana, ar kuru tad arî tiek realizçts K Desktop Environment latviskais atbalsts.

Ja, rakstot specifiskâs latvieðu rakstzîmes KDE aplikâcijâs, to vietâ redzat jautâjuma zîmes, sava .bash_profile faila galâ pievienojam

export LANG=lv_LV.ISO-8859-13

vai arî sistçmas mçroga izmaiòu panâkðanai attiecîgi nomainâm mainîgâ LANG vçrtîbu failâ /etc/sysconfig/i18n.


Next Previous Contents