Linuxdoc Linux Questions
Click here to ask our community of linux experts!
Custom Search
Next Previous Contents

7. GNU Brîvâs Dokumentâcijas Licence

Versija 1.1, Marts 2000

Copyright (C) 2000  Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Autortiesîbas (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
Ikvienam ir ïauts kopçt un izplatît burtiskas ðî licences
dokumenta kopijas, bet mainît to nav atïauts.

0. PREAMBULA

Ðîs Licences mçríis ir padarît rokasgrâmatu, mâcîbu grâmatu vai citu rakstîtu dokumentu "brîvu" ðâdâ bîvîbas nozîmç: nodroðinot ikvienam tiesisku brîvîbu kopçt un tâlâkizplatît to, ar vai bez tâ modificçðanas vai nu komerciâli, vai nekomerciâli. Otrkârt, ðî Licence saglabâ autoram un izdevçjam iespçju saòemt atzinîbu par viòu darbu, neuzskatot tos par atbildîgiem par citu veiktajâm modifikâcijâm.

Ðî Licence ir kâ sava veida "copyleft", kas nozîmç, ka no dokumenta atvasinâtajiem darbiem paðiem jâbût brîviem tâdâ paðâ nozîmç. Tâ papildina GNU Vispârîgo Publisko Licenci (GNU General Public License), kas ir copyleft licence, radîta brîvajai programmatûrai.

Mçs radîjâm ðo Licenci, lai to lietotu brîvâs programmatûras rokasgrâmatâs, jo brîvajai programmatûrai ir vajadzîga brîva dokumentâcija: brîvai programmai bûtu jâiznâk ar rokasgrâmatâm, nodroðinot tâs paðas brîvîbas, kuras programmatûra. Bet ðî Licence nav ierobeþota tikai programmatûras rokasgrâmatâm, tâ var tikt lietota jebkuram tekstuâlam darbam, neatkarîgi no tâ tçmas vai tâ, vai tas tiek publicçts kâ drukâta grâmata. Mçs rekomendçjam ðo Licenci, galvenokârt, darbiem, kuru nolûks ir instrukcijas vai norâdîjumi.

1. LIETOJAMÎBA UN TERMINI

Ðî Licence attiecas uz katru rokasgrâmatu vai citu darbu, kas satur aiz autortiesîbu îpaðnieka atrodoðos paziòojumu, kas nosaka, ka tas var tikt izplatîts saskaòâ ar ðîs Licences noteikumiem. "Dokuments" zemâk attiecas uz katru ðâdu rokasgrâmatu vai darbu. Jebkurð sabiedrîbas loceklis ir licences saòçmçjs un tiek uzrunâts uz "jûs".

Dokumenta "Modificçta Versija" nozîmç jebkuru Dokumenta vai tâ daïas saturoðu darbu vai nu burtiski kopçtu, vai ar izmaiòâm un/vai tulkotu citâ valodâ.

"Sekundârais Paragrâfs" ir Dokumenta nosaukts pielikums vai sâkuma nozîmes paragrâfs, kurð ekskluzîvi aplûko Dokumenta izdevçja vai autora saistîbu ar Dokumenta kopçjo tematu (vai radniecîgiem jautâjumiem) un nesatur neko, kas varçtu tieði ietilpt konkrçtajâ kopçjâ tematâ. (Piemçram, ja Dokuments ir pa daïai matemâtikas mâcîbu grâmata, Sekundârais Paragrâfs nepaskaidro neko par matemâtiku.) Saistîbas nozîme varçtu bût vçsturiskas saiknes ar tematu vai radniecîgi jautâjumi, vai to aplûkojums no juridiska, komerciâla, filosofiska, çtiska vai politiska viedokïa.

"Bezvariantu Paragrâfi" ir noteikti Sekundârie Paragrâfi, kuru virsraksti kâ Bezvariantu Paragrâfus saturoði ir norâdîti paziòojumâ, kas nosaka, ka Dokuments ir izlaists zem ðîs Licences.

"Vâku Teksti" ir noteikti, îsi teksta fragmenti, kuri norâdîti kâ Pirmâ-Vâka Teksti vai Aizmugurçjâ-Vâka Teksti paziòojumâ, kas nosaka, ka Dokuments ir izlaists zem ðîs Licences.

"Caurspîdîga" Dokumenta kopija nozîmç maðîniski nolasâmu kopiju, attçlotu formâtâ, kura specifikâcija ir pieejama plaðai sabiedrîbai, kura saturs var tikt skatîts un rediìçts tieði un vienkârði ar parastiem teksta redaktoriem vai (pikseïu veidojoðiem attçliem) parastâm krâsoðanas programmâm, vai (zîmçjumiem) kâdu plaði pieejamu zîmçjumu redaktoru, un tâ ir piemçrota ievadei teksta formatçtâjos vai automâtiskai tulkoðanai daþâdos formâtos, kuri piemçroti ievadei teksta formatçtâjos. Kopija, kura veidota citâdâk kâ Caurspîdîgs faila formâts, kura maríçjums ticis radîts, lai kavçtu vai atrunâtu lasîtâjus no sekojoðâs modificçðanas, nav Caurspîdîga. Kopija, kas nav "Caurspîdîga" tiek saukta par "Necaurredzamu".

Derîgu Caurspîdîgo formâtu piemçri ietver tîru ASCII bez maríçjuma, Texinfo ievades formâtu, LaTeX ievades formâtu, SGML vai XML, lietojot publiski pieejamos DTD, un standartam atbilstoðs vienkârðs HTML, kas radîts cilvçciskai modifikâcijai. Necaurredzamie formâti ietver PostScript, PDF, patentçtçtus formâtus, kurus var lasît un rediìçt tikai patentçti teksta redaktori, SGML vai XML, kam DTD un/vai apstrâdes rîki nav vipârçji pieejami, un maðîniski ìenerçts HTML, kuru izveidojis kâds teksta redaktors tikai izvades nolûkâ.

"Titullapa" nozîmç drukâtâm grâmatâm, paðu titullapu plus tâdas turpmâkâs lapas, kuras nepiecieðamas, lai salasâmi saturçtu to materiâlu, kam ðî Licence pieprasa parâdîties titullapâ. Darbiem, kuru formâtos nav titullapas kâ tâdas, "Titullapa" nozîmç tekstu tuvu vissaredzamâkajam darba virsrakstam pirms teksta daïas sâkuma.

2. BURTISKA KOPÇÐANA

Jûs varat kopçt un izplatît Dokumentu jebkurâ veidâ vai nu komerciâli, vai nekomerciâli, nodroðinot, ka ðî Licence, autortiesîbu atzîmes un licences paziòojums, kurð apgalvo, ka ðî Licence attiecas uz Dokumentu, tiek reproducçts visâs kopijâs un ka jûs nepievienosiet citus nosacîjumus jebkuram no ðajâ Licencç esoðajiem. Jûs nedrîkstiet uzlikt tehniskus ierobeþojumus, lai kavçtu vai kontrolçtu lasîðanu vai tâlâku kopçðanu tâm kopijâm, kuras jûs izveidojat vai izplatât. Tomçr jûs varat pieòemt kompensâciju pret kopiju apmaiòu. Ja jûs izplatât pietiekami lielu daudzumu kopiju, jums ir jâseko arî nosacîjumiem 3. daïâ.

Jûs varat arî aizdot kopijas pçc tâdiem paðiem nosacîjumiem, kâdi noteikti augstâk, un jûs varat publiskti izstâdît kopijas.

3. KOPÇÐANA LIELÂ DAUDZUMÂ

Ja jûs publicçjat drukâtas skaitliski vairâk kâ 100 Dokumenta kopijas, un Dokumenta licences nosacîjumi pieprasa Vâku tekstus, jums kopiju vâkos skaidri un salasâmi jâiekïauj visi ðie Vâku Teksti: Pirmâ-Vâka Teksts uz pirmâ vâka un Aizmugurçjâ-Vâka Teksts uz pçdçjâ vâka. Abiem vâkiem arî skaidri un salasâmi jâidentificç jûs kâ ðo kopiju izdevçju. Pirmajâ vâkâ jâparâdâs pilnam nosaukumam, visiem nosaukuma vârdiem esot vienâdi izceltiem un saredzamiem. Jûs varat pievienot papildus materiâlu vâka tekstiem. Kopçðana ar izmaiòâm, kas skar tikai vâkus, kamçr tie satur Dokumenta nosaukumu un apmierina ðos nosacîjumus, citâdâ ziòâ var tikt uzskatîta par burtisku kopçðanu.

Ja nepiecieðamie teksti kâdâ no vâkiem ir pârâk apjomîgi, lai salasâmi tajos ietilptu, jums vajadzçtu pirmos sarakstâ likt (tik daudz, cik saprâtîgi iekïaujas) uz attiecîgâ vâka un pârçjo uz blakus lapâm.

Ja jûs publicçjat vai izplatât Necaurredzamas skaitliski vairâk kâ 100 Dokumenta kopijas, jums ir vai nu jâiekïauj maðîniski lasâma Caurspîdîga kopija kopâ ar katru Necaurredzamo kopiju, vai jâpaziòo katrâ vai ar katru Necaurredzamo kopiju publiski pieejama vieta datortîklâ, kurâ atrodama pilna Caurspîdîga Dokumenta kopija brîva no pievienotâ materiâla, pie kuras vispârçjai tîklu lietojoðai sabiedrîbai ir pieeja anonîmi lejuplâdçt to bez maksas, lietojot publiskâ standarta tîkla protokolus. Ja lietojat pçdçjo iespçju, jums jâveic nepiecieðamie piesardzîbas soïi, kad sâkat Necaurredzmas kopijas izplatîðanu lielâ daudzumâ, lai nodroðinâtu, ka ðî Caurspîdîgâ kopija bûs tâdçjâdi pieejama norâdîtajâ vietâ vçl vismaz gadu pçc pçdçjâs reizes, kad izplatîjât (tieði vai caur saviem aìentiem, vai mazumtirgotâjiem) Necaurredzmas kopijas tirâþu sabiedrîbai.

Ir ieteicams, bet ne nepiecieðams, ka jûs kontaktçjaties ar Dokumenta autoru jau laikus pirms tâlâkizplatot jebkâdu lielu daudzumu kopiju, lai dotu viòam iespçju nodroðinât jûs ar uzlabotu Dokumenta versiju.

4. MODIFIKÂCIJAS

Jûs varat kopçt un izplatît Dokumenta Modificçtu Versiju saskaòâ ar augstâkesoðajiem 2. un 3. daïas noteikumiem, ja jûs publicçjat Modificçto Versiju precîzi zem ðîs Licences, Modificçtajai Versijai pildot to paðu lomu, ko Dokumentam, tâdçjâdi licecçjot Modificçtas Versijas izplatîðanu un modificçðanu ikvienam, kuram pieder tâs kopija. Papildus Modificçtajâ Versijâ jums jâpaveic sekojoðais:

Ja Modificçtâ Versija ietver jaunus sâkuma nozîmes paragrâfus vai pielikumus, kas kvalificçjami kâ Sekundârie Paragrâfi un nesatur no dokumenta kopçtu materiâlu, jûs varat pçc savas izvçles daþus vai visus no tiem paragrâfiem padarît par bezvariantu. Lai to izdarîtu, pievienojiet to nosaukumus Modificçtâs Versijas licences paziòojuma Bezvariantu Paragrâfu sarakstam. Ðiem nosaukumiem jâbut atðíirîgiem no jebkuriem citiem paragrâfu nosaukumiem.

Jûs varat pievienot paragrâfu ar nosaukumu "Indosamenti", nodroðinot, ka tas nesaturçs neko citu, kâ tikai jûsu Modificçtâs Versijas daþâdu puðu indosamentus - piemçram, paziòojumus par otreizçju caurskatîðanu vai arî, ka kâda organizâcija tekstu ir apstiprinâjusi kâ autoritatîvi noteiktu standartu.

Jûs varat pievienot fragmentu lîdz pieciem vârdiem kâ Pirmâ-Vâka Tekstu, un fragmentu lîdz 25 vârdiem kâ Aizmugurçjâ-Vâka Tekstu Modificçtâs Versijas Vâku Tekstu saraksta beigâs. Tikai vienu Pirmâ-Vâka Teksta un vienu Aizmugurçjâ-Vâka Teksta fragmentu var pievienot (vai noslçdzot vienoðanos) jebkurð subjekts. Ja Dokuments jau ietver vâka tekstu tam paðam vâkam, kuru iepriekð pievienojât jûs vai ar noslçgto vienoðanâs tas pats subjekts, kuru jûs pârstâvat, jûs nevarat pievienot citu; bçt jûs varat veco apmainît, saòemot skaidri izteiktu atïauju no iepriekðçjâ izdevçja, kas pievienoja veco.

Dokumenta autors(i) un izdevçjs(i) saskaòâ ar ðo Licenci nedod atïauju lietot viòu vârdus reklâmai vai lai aizstâvçtu vai norâdîtu uz Modificçtâs Versijas indosamentu.

5. DOKUMENTU APVIENOÐANA

Jûs varat apvienot Dokumentu ar citiem dokumentiem, kuri izlaisti zem ðîs Licences, saskaòâ ar augstâkesoðâ 4. nodaïas noteikumiem par modificçtajâm versijâm, nodroðinot, ka jûs iekïaujat visu Bezvariantu Paragrâfu apvienojumu no visiem oriìinâlajiem dokumentiem nemainîtu un norâdiet tos visus kâ Bezvariantu Paragrâfus sava apvienotâ darba licences paziòojumâ.

Apvienotajam darbam jâsatur tikai viena ðîs Licences kopija, un vairâki identiski Bezvariantu Paragrâfi var tikt apmainîti ar vienu to kopiju. Ja ir vairâki Bezvariantu paragrâfi ar tâdu paðu nosaukumu, bet atðíirîgu saturu, padariet katra ðâda paragrâfa nosaukumu unikâlu, pievienojot tâ beigâs iekavâs, ja zinâms, oriìinâla autora vai izdevçja vârdu vai arî unikâlu skaitli. Izdariet tâs paðas korekcijas paragrâfu nosaukumos Bezvariantu Paragrâfu sarakstâ apvienotâ darba licences paziòojumâ.

Apvienojumâ jums jâapvieno visi paragrâfi ar nosaukumu "Vçsture" daþâdajos oriìinâlajos dokumentos, noformçjot tos vienâ paragrâfâ ar nosaukumu "Vçsture"; tâpat apvienojiet visus paragrâfus ar nosaukumu "Pateicîbas" un visus paragrâfus ar nosaukumu "Veltîjumi". Jums jâizdzçð visi paragrâfi ar nosaukumu "Indosaments".

6. DOKUMENTU KOLEKCIJAS

Jûs varat izveidot Dokumenta un citu dokumentu, kuri izlaisti zem ðîs Licences, saturoðu kolekciju un aizstât individuâlâs ðîs Licences kopijas daþâdajos dokumentos ar vienu tâs kopiju, kas iekïauta kolekcijâ, nodroðinot, ka jûs visâdâ ziòâ sekojat ðîs Licences noteikumiem par katra dokumenta burtisku kopçðanu.

Jûs varat atdalît vienu dokumentu no ðâdas kolekcijas un izplatît to individuâli saskaòâ ar ðo Licenci, nodroðinot, ka jûs ievietojiet ðîs Licences kopiju atdalîtajâ dokumentâ un visâdâ ziòâ sekojiet ðai Licencei attiecîbâ uz tâ dokumenta burtisku kopçðanu.

7. APKOPOJUMS AR NEATKARÎGIEM DARBIEM

Dokumenta vai tâ atvasinâjumu kompilâcija ar citiem atseviðíiem un neatkarîgiem dokumentiem vai darbiem atmiòas tilpnç vai izplatâmajâ medijâ kopumâ neskaitâs kâ Dokumenta Modificçta Versija, nodroðinot, ka nekâdas kompilâcijas autortiesîbas kompilâcijai netiek pieprasîtas. Tâda kompilâcija tiek saukta par "apkopojumu", un ðî Licence neattiecas uz citiem paðietvertajiem darbiem, kuri iekïauti kopâ ar Dokumentu, tikai dçï tâ, ka tie tâdçjâdi ir apkopoti, ja tie paði par sevi nav no Dokumenta atvasinâtie darbi.

Ja Vâku Tekstu prasîbas 3. nodaïâ ir attiecinâmas uz ðîm Dokumenta kopijâm, tad, ja Dokuments ir mazâk kâ viena ceturtdaïa no visa apkopojuma, Dokumenta Vâka Teksti var tikt novietoti uz vâkiem, kuri apkopojumâ iekïauj tikai paðu Dokumentu. Citâdi tiem jâparâdâs uz visa apkopojuma apkârtçjiem vâkiem.

8. TULKOJUMS

Tulkojums tiek uzskatîts kâ sava veida modificçjums, tâpçc jûs varat izplatît Dokumenta tulkojumus saskaòâ ar 4. nodaïas noteikumiem. Bezvariantu Paragrâfu aizstâðanai ar to tulkojumiem nepiecieðama îpaða atïauja no to autortiesîbu turçtâjiem, bet jûs varat iekïaut daþu vai visu Bezvariantu Paragrâfu tulkojumus papildus to Bezvariantu Paragrâfu oriìinâlajâm versijâm. Jûs varat iekïaut ðîs Licences tulkojumu, nodroðinot, ka jûs iekïaujat arî ðîs Licences Angliko versiju. Nesakritîbu gadîjumâ starp tulkojumu un oriìinâlo Anglisko ðîs Licences versiju jâvadâs pçc oriìinâlâs Angliskâs versijas.

9. IZBEIGÐANÂS

Jûs nedrîkstat kopçt, modificçt, sublicencçt vai izplatît Dokumentu savâdâk, kâ noteikts ðajâ Licencç. Jebkurð cits mçìinâjums kopçt, modificçt, sublicencçt vai izplatît Dokumentu zaudç spçku un automâtiski izbeidz jûsu tiesîbas saskaòâ ar ðo Licenci. Taèu pusçm, kuras saòçmuðas kopijas vai tiesîbas no jums saskaòâ ar ðo Licenci, viòu licences neizbeigsies tik ilgi, kamçr ðîs puses darbosies pilnîgâ saskaòâ ar tâm.

10. TURPMÂKIE ÐÎS LICENCES PÂRSTRÂDÂTIE IZDEVUMI

Brîvâs Programmatûras Fonds laiku pa laikam var publicçt jaunas, pârstrâdâtas GNU Brîvâs Dokumentâcijas Licences versijas. Ðâdas jaunâs versijas pçc bûtîbas bûs lîdzîgas paðreizçjajai versija, bet detaïas var atðíirties, lai noregulçtu jaunâs problçmas vai nepilnîbas. Apskati http://www.gnu.org/copyleft/.

Katrai Licences versijai tiek pieðíirts atðíirîgs versijas numurs. Ja Dokuments norâda, ka uz to attiecas noteikta Licences versija "vai jebkura vçlâka versija", jums ir izvçle sekot nosacîjumiem un noteikumiem tajâ noteiktajâ versijâ vai arî jebkurâ vçlâkâ versijâ, kuru publicçjis (ne kâ projektu) Brîvâs Programmatûras Fonds. Ja Dokuments nenorâda Licences versijas numuru, jûs varat izvçlçties jebkuru versiju, ko jebkad publicçjies (ne kâ projektu) Brîvâs Programmatûras Fonds.

ADDENDUM: Kâ lietot ðo Licenci jûsu dokumentos

Lai lietotu ðo Licenci Dokumentâ, kuru jûs esat uzrakstîjis, iekïaujiet dokumentâ Licences kopiju un ievietojiet sekojoðos autortiesîbu un licences paziòojumus tieði pçc titullapas:

Copyright (c)  YEAR  YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1
or any later version published by the Free Software Foundation;
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".

Autortiesîbas (c)  GADS  JÛSU VÂRDS.
Tiek dota atïauja kopçt, izplatît un/vai modificçt ðo dokumentu saskaòâ 
ar GNU Brîvâs Dokumentâcijas Licences, Versijas 1.1 vai jebkuras vçlâkas
versijas, kuru publicçjis Brîvâs Programmatûras Fonds, nosacîjumiem;
ar ðâdiem Bezvariantu Paragrâfiem NORÂDI TO NOSAUKUMUS, ar ðâdiem 
Pirmâ-Vâka Tekstiem NORÂDI un ar ðâdiem Aizmugurçjâ-Vâka Tekstiem NORÂDI.
Licences kopija ir iekïauta paragrâfâ ar nosaukumu "GNU
Brîvâs Dokumentâcijas Licence".

Ja jums nav Bezvariantu Paragrâfu, rakstiet "bez Bezvariantu Paragrâfiem" tâ vietâ, lai norâdîtu, kuri ir bezvariantu. Ja jums nav Pirmâ-Vâka Tekstu, rakstiet "bez Pirmâ-Vâka Tekstiem" "ar ðâdiem Pirmâ-Vâka Tekstiem NORÂDI" vietâ; tâpat attiecîgi arî par Aizmugurçjâ-Vâka Tekstiem.

Ja jûsu dokuments satur sareþìîtâkus programmas koda piemçrus, mçs rekomendçjam izlaist ðos piemçrus paralçli zem brîvâs programmatûras licences pçc jûsu izvçles, tâdas kâ GNU Vispârçjâs Publiskâs Licences, lai ïautu viòiem lietot brîvo programmatûru.


Next Previous Contents