Home Map Index News Archives Links About LF
[Top Bar]
[BottomBar]
[Photo of theAuthor]
Jose M. Fernández 


Index
Giriþ
Orijin
Ýncelemek ve Ýndirmek JAVA 
Ortamýn Geliþtirilmesi 
Karakteristikler 
JAVA da ilk program
Özet

Java. Bölüm I

Çeviri: İnci Gedik (Gözden geçirilmekte)

[Ilustration]

Açýklama: Bu , Java programlama hakkýndaki bir seri makaleden ilkidir. Ýlk bölüm Java'yý bir dil olarak , genel karakteristiði ve en fazla rabet gören bilgi kaynaklarýnýn yeriyle açýklamaktadýr.


Giriþ

Bu ,Java programlama dilini ve onun çevresel geliþimini açýklayan bir dizi makale ile baþlar.Birinci amaç olarak ,dilin tarihi hakkýnda yayýmlardan, mikrodalgalar ve çamaþýr makinelerinden... uzak duracaðým.( Eðer aranýzda bunlardan herhangi biri ile ilgilenen varsa bunlarý çoklu kütüphanelerden hatta literatürden bulabilir.) Ayný zamanda kocaman burunlu, üçgen vücutlu ve ellerini marimba'nýn ritmine göre sallayan ,bana eski Amerikan bilim kurgu filmlerini  hatýrlatan Duke ' tan  da (Java'nýn maskotu)  uzak duracaðým. 

 Java fenomeni de zamanýnda geçici popülerlik taþýdý.Her seviyedeki bilgisayar magazini bunun hakkýnda yazdý , Java apletlerini geliþtirmek üzere ürün satan birçok yazýlým firmasý var ve çok az web sitesi Java apleti içermiyor.

Bu seriler arasýnda mümkün olduðu kadar ,  aslýnda temel iþler için basit fakat ustalýklý kullaným için haylý karýþýk ve zor olan bu programlama dilini derinlemesine incelemeye ve öðrenmeye çalýþacaðým. 

Bu ilk birkaç makale ile  amacýmýz  genel olarak dile bir tanýmlama saðlamak böylece daha sonra apletler,að-iliþkili planlar, JDBC,vb.  gibi konularýn derinine inebiliriz.

Þunu belirtmeliyim ki Java genel amaçlý bir dildir,bunu yapmada oldukça popüler olmasýna raðmen sadece web sayfalarýna aplet yazmak için kullanýlmak üzere yaratýlmamýþtýr. Java'nýn sadece görünüþüne takýlamayýz çünkü  java apletlerinden çok daha ilginç bir çok alternatifi vardýr.

Bu ilk makale tanýmlamadan çok pratiktir.Bir sonra ki makalede, dilin temel karakteristiklerini ve çevresel geliþimini açýklayacaðýz.Sadece en sonda Java programýnýn bir örneðini göreceðiz.

Orijin

Java  Sun Microsystem Inc. 'de hayatýnýn 18 ayýný geçirdiði yerde 1991'de  James Gosling, Patrick Naughton, Chis Warth, Ed Frank ve  Mike Sherindan tarafýndan oluþturuldu. 1992 ve 1995 arasýnda Bill Joy, Arthur Van Hoff, Jonathan Payne, Frank Yellia, Tim Lindolm ilk prototipin olgunlaþmasý üzerine iþbirliði yaptýlar.

Tarihlerden belli ki  Java WWW 'den önce  ya da en azýndan onunla eþzamanlý oluþturulmuþtur -- 1991'e kadar Tim Berners Lee HTML dilini geliþtirmemiþtir.

Java'nýn yapýsý C'ye oldukça benzemektedir ve obje aðýrlýklý karakteristikleri de ayný zamanda C++ 'a benzemektedir. Java  uygun ve mantýk çerçevesinde birbirini tutan bir programlama dilidir.

 C ve  C++ arasýndaki benzerlikler, Java'nýn  C++ 'ýn internet için bir versiyonu olduðu izlenimini verebilir, fakat önemli teorik ve pratik farklýlýklar vardýr. Java özellikle C++ ile karþýlaþtýrýlan obje kökenli parametreleri düzeltir ve arýtýr.

Internet  Java'yý ortaya attý ve herkesin bildiði bir dil haline getirdi ve eþzamanlý olarak Java, siberuzayda ücretsiz edinilebilen objeler dizisini geniþlettiðinden beri Ýnternette derin etki yarattý  (kendi çalýþtýrýlabilen programlar ).

Ýncelemek ve Ýndirmek 

Java programlama için kesin birçok araç vardýr.Tesadüfen hep  GNU/LINUX ortamýný önereceðim (kelimenin tam anlamý ile kayýplarýnýn bulunmasý):
Varolan ELF, 1.2.13  ve sonraki kabuklara ihtiyaç duyan Linux tabanlý olarak yerine getirilmiþtir.

Ben JDK (Java Development Kit) ortamýný  , Netscape versiyon 2.0.14 ya da sonrasý , ve  Xemacs gibi bir yazý editörü kullanacaðým .Daima  Xwindows ortamýnda çalýþacaðýz . Herzaman gerekli olmamasýna raðmen , Apletleri ve programlarý bir grafik arabirimi ile geliþtirirken  buna ihtiyacýmýz olacak.

JDK daðýtýmý aþaðýdaki sayfadan indirilebilir :

http://www.blackdown.org/java-linux.html

Dosyalarý hemen indirmek yerine bu siteden baðlantýlý aynalardan birini seçebilirsiniz. Birkaç ay önce - son ziyaretimde - JDK-1.1.3 'nin son versiyonu (bu makale için kullanýlan)  1.19 versiyonunun orada olduðunu gördüm.Unutmayýn ki herþeyi indirmeye kalkarsanýz bu size 24 Mb'a mâlolur.Oysa sadece ihtiyacýnýz olan þeyler yaklaþýk 12 Mb yer kaplamaktadýr(deneyin!).

gunzip ile arþivleri açtýðýnýzda baþlamanýz için hiçbir engel kalmayacak.

Normal olarak daðýtýmý  /usr/local dizinine yapmak ,sonra  /JDK1.1.3 alt dizinini yaratmak ve beraberinde aþaðýdakileri yapmak gerekir :

/doc  HTML formatýndaki ofis  dökümanlar

/demo  Java demo programlar

/lib   Kütüphaneler

/bin  JDK'nýn belli araçlarýnýn olduðu dizin.

 /lib dizininin içinde  "classes.zip"(dosyayý açmayýn) dosyasýný buluruz , bu dizin JDK tarafýndan kullanýlan derlenmiþ sýnýflarý içerir.

root dizini ile beraber  "src.zip" dosyasýný buluruz , bu dizin classes.zip içerisinde yeralan kaynak dosyalarý içerir . Bunlar derlenemez ve sadece bilgi amaçlý daðýtýmlarla beraber desteklenirler.

Ortamýn Geliþtirilmesi 

Daha önce belirtildiði gibi geliþme araçlarý /bin dizininde yeralýr :
javac : java kaynaklarýný baytkodlarýna çeviren  java derleyicisi.

Java : java yorumlayýcýsý . Java baytkodlarýný çalýþtýrýr.

jre :  Java'ya benzer baþka bir yorumlayýcý ,fakat kullanýcýlar için olduðu düþünülmesine raðmen tüm seçeneklerin kullanýlýr olmasý istenmemektedir.

appletviewer:  apletleri test eder ve çalýþtýrýr.

jdb: hata düzelticisi.

javap:  Java da derlenen baytkod dosyalarýnýn ayýrýcýsý.

javadoc : dökümantasyon jeneratörü ,  genel ve korunmuþ sýnýflarý, arayüzleri , yapýlarý, methodlarý ve alanlarý tanýmlayan  HTML sayfalarýný yaratýr.Ayný zamanda sýnýf hiyearaþisini ve üyelerin içinde bulunduðu indeksi yaratýr.

javah : Java programlarýnýn bilinen metodlarýna eklenen araç ( C de ) 

jar:  java sýnýflarýný ve kaynaklarýný bir Jar arþiv dosyasýnda saklar .

javakey : Dijital imzalarý koruyan araç.

updateAWT : bir baþvurudaki AWT1.02 metodu ile deðiþtirilen isimleri güncelleþtirir. 

Belli bir dizin yapýsý ile glitch' ler olmadan çalýþýrken /usr/local/JDK1.1.3/bin 'i PATH deðiþkenine atamanýzý tavsiye ederim .Eðer kullanýlabilen sistem geliþme çevresini daha geniþ yapmak istiyorsanýz  /etc/profile dosyasý içindeki Path degiþkenini karýþtýrýn.

Karakteristikler 

Devam etmeden önce , kendimize Java nedir sorusunu sormamýz gerekir. Cevaplamak için  JDK'nýn  elkitabýnda  yazdýðý  gibi  Java'nýn bir programlama dili ve ayný zamanda bir platform olduðunu gözönünde bulundururuz.

Bir programlama dili olarak Java aþaðýdaki karakteristiklerle beraber yüksek seviyeli bir dildir.  (ayný noktada onlarý detaylý olarak inceleyebiliriz ):

 • Basittir
 • Obje kökenlidir 
 • Daðýtýlmýþtýr
 • Yorumlanmýþtýr
 • Kuvvetlidir 
 • Güvenilir
 • Sistem yapýsýnda tarafsýzdýr
 • Taþýnabilir
 • Çok okuyuculu
 • Dinamik
 • Yüksek çözünür 
Dikkatimizi çeken ilk þey Java'nýn yorumlanmýþ olmasýdýr.Java kaynaklarýnýn bir objeyi baytkodlar olarak yaratmasý için bir önceki daha düþük seviyede ki derleyiciye ihtiyacý olmasýna raðmen  , deðiþik platformlarda yorumlanabilir .

" Birkez yazýp herzaman çalýþtýrabildiðimiz " Java baytkodlarýna teþekkür ederiz.  Java programlarýný bir platformda derleyebilir ve JVM (Java Virtual Machine ) aracýný içeren tamamen farklý baþka bir yapýda çalýþtýrabiliriz. Örneðin bir Java programý Windows NT platformunda derlenebilir ve bir Sun Ultra Solaris 'de sorun olmadan çalýþabilir . (en azýndan teorik olarak)

Genel olarak bir platform uygulamanýn çalýþtýðý bir donaným/yazýlým ortamýdýr . Bununla beraber Java için bir platform çalýþtýðý bir yazýlým ortamýdýr . Her Java platformu bir donaným ortamýnda çalýþmak zorundadýr.

Bir Java platformunun iki bölümü vardýr :
 

 •  Java Virtual Machine (JVM)
 • Uygulamalý program arayüzü (API)
JVM , Java öncelikli derlenen programlarýn çalýþtýrýldýðý açýk bir bilgisayardýr.Küçük ve basit olarak dizayn edilmiþtir çünkü düþünülen onu her yere indirmektir . Bu basitlik onu tüm varolan platformlara taþýmayý mümkün kýlýyor , böylece hepsine ortak bir yazýlým saðlýyor ve her karýþýk að sisteminde ( Ýnternet gibi ) büyük ölçüde taþýnabilirlik sorununu ortadan kaldýrýr.Hayal edilebildiði gibi bu, durdurulamayan teknoloji için yaklaþýk bir nedendir. Bununla beraber sanal makine bir yazýlým tabakasý olarak görülmemelidir, fakat isminin belirttiði gibi, bu dolu bir bilgisayar sistemi olmaya çalýþýyor,yavaþ yavaþ gerçek Java makinelerini , kredi kartlarý ,TV dekoderlerini ve benzerlerini destekleyen Java Çiplerini marketlerde görüyoruz . 

Java'nýn API 'sý  grafiker kullanýcý arayüzü (GUI ) gibi özellikleri destekleyen geniþ bir yazýlým bileþenleri koleksiyonudur . Bunlar kütüphanelerde gruplandýrýlmýþtýr. ( Java terminolojisini kullanan  Java paketleri ).Bu paketler sayesinde çok bilinen  web Apletlerinin yanýsýra,  Java'yý daha birçok uygulamada kullanmak mümkündür. Web serverlarýný dizayn etmek mümkündür, örneðin, vekiller, ileti serverlarý, IRC serverlarý, ve Ýntenet ile ilgili hayal edilebilecek herhangi birþeyler...
 

 • API paketlerini deðiþken gruplar içerisinde  sýnýflandýrabiliriz :
 • Temel: objeler, matrisler, sayýlar, girdi ve çýktý , bilgi yapýlarý, sistemin özellikleri, tarih, zaman, vb. 
 • Apletler : fonksiyon seti ve Java apleti yapmak için kullanýlan özellikler. 
 • Að çalýþmasý: URL'ler, TCP, UDP, soketler, IP adresleme. 
 • Uluslararasýlaþtýrma: yerel tanýmlamalara kolayca adapte olabilen kodlar yazmaya  yardým eder ve yerel dilde görüntülenir.
 • Güvenlik:düþük ve yüksek seviye,dijital imzayý içerir, genel ve özel anahtarlar,kontrol ve sertifikaya giriþ. 
 • Yazýlým Bölümleri: JavaBeans olarak bilinir. 
 • Veritabanlarý: Çok sayýda iliþkili veritabanýna giriþi saðlar .

 •  

 

Bu temel API kabuðunun yanýsýra ayný zamanda 3D uzantýlarý , iletiþimler, animasyonlar, vb. vardýr.


Bölümün baþýnda  Java'nýn detaylý çalýþabileceðimiz bir dizi karakteristiði olduðunu belirttik : 
 

Basittir:  Java'da  daima bir taslaðý oluþturan birçok  iyi tanýmlanmýþ formlar vardýr. Bu , güçlü bir dilin  az kullanýlan ve daha karýþýk  özellikleri olan tüm fonsiyonelitelerini önerir. Java  C/C++ 'nýn sentakslarýný ve obje kökenli özelliklerini  miras alýr. C/C++ 'la beraber her programlama ailesi Java 'yý öðrenmede sorun yaþar.Benzerliklerine raðmen, Java aþaðýdaki birçok  C/C++  özelliklerini eler :
 • Ýþaretçi aritmetiði
 • Kayýteder (struct)
 • Tip tanýmlamalarý (typedef)
 • Makrolar (#define)
 • Boþ belleðe ihtiyaç duyar (free)
 • Çoklu miras yok
 • Yönlendirici operatörler yok
 • Ünitelerde deðiþim yok
Obje kökenlidir: Java çiziklerden dizayn edilmiþtir, ve sonuç olarak obje kökenliliðe temiz , yararlý ve pragmatik bir þekilde yaklaþýr. Java için obje modeli basit ve kullanýmý kolaydýr.
Daðýtýlmýþtýr: Java düþüncede geniþ  TCP/IP birleþtiricisi ile dizayn edilmiþtir. Aslýnda , bu  geliþtiricilerin net üzerinden yerel dosyalarda olduðu gibi kolayca bilgi giriþine izin verir .
Kuvvetlidir: Java  güçlü yazýlmýþ bir dildir, bu derleme zamanýnda tip kontrolüne izin verir .Çalýþmasý zamanýnda da bazý kontroller yapar .Hafýza otomatik olarak kullanýlmaktadýr, böylece yorumlayýcý kullanýmda olmayan objeler için bir otomatik çöp toplayýcýsý yaratýr. Java kendi baþýna  bir dizi obje kökenli istisna  saðlar.Doðru yazýlmýþ bir uygulamada  tüm çalýþtýrma hatalarý  program tarafýndan kullanýlabilir.
Yapýsal baðýmsýzdýr :  Java'yý dizayn edenlerin asýl amacý "birkez yaz, her zaman ve daima herhangi bir yerde çalýþtýr  " dir. Java kodu yüksek seviyeli makinadan baðýmsýz bayt kodunda bir kez yorumlanýr . Bu baytkodu makineden baðýmsýz herhangi bir yorumlayýcýda çalýþtýrýlacak þekilde dizayn edilmiþtir.
Güvenilir: Daðýtýlmýþ bilgiye ihtiyaç müþteri operatör sisteminden en yüksek seviyeli güvenliði ister .Çalýþma ortamýnda tüm özellikleri ile  Java  güvenlik saðlar :
 • Bir baytkodu araþtýrýcýsý
 • Çalýþma zamanýnda hafýzanýn deðerlendirilmesi
 • Dosya giriþ kýsýtlamasý
Derleyicinin sadece doðru kodu oluþturmasýna raðmen, yorumlayýcý  onu   derlemeden bu yana  deðiþip deðiþmediðinden emin olmak için  iki kez kontrol eder.Bundan dolayý  Java yorumlayýcýsý sýnýflar için hafýzanýn deðerliliðini araþýrýr. Java herhangi bir sistem için en güvenli uygulama olarak düþünülebilir .
Taþýnabilir: Java'nýn taþýnabilirliði bir yana, yapýsal baðýmsýzlýðýna göre, Java taþýnabilir bir standart yaratýr: tamsayýlar daima tamsayý,  GUI  windows'un kuramsal sistemini içerir ve bu yüzden yapýdan baðýmsýzdýr (UNIX, PC, Mac). 
Yorumlanmýþtýr: Java'nýn temel amaçlarýndan birini yerine getirmek için, platform , java derleyicisi orta düzeyli bir kod (baytkod) yaratýr . Uygun bir yorumlayýcý ile  çalýþtýrýlabilir .Bu paradizim java uygulamalarýnýn mümkün olan performans problemlerini görmemizi saðlar.Bununla beraber  , ve bu performansýn yanýsýra , Java yaratýcýlarý baytkodlarý olabildiðince basit ve mümkün olan  maksimum  performansý saðlamak üzere  makine koduna çevirecek kadar kolay tutarlar. 
Çok okuyuculu: Saðlam bir yolda birçok taslaðý ayný zamanda beraber çalýþtýracak Java uygulamalarý yazmak oldukça basittir. 
Dinamik: Java çalýþma zamanýna kadar uygulamalarý oluþturan tüm modülleri  birbirine baðlamaya çalýþmaz . Bu özellik kodlarý dinamik olarak saðlam ve uygun bir þekilde birbirine baðlamaya çalýþýr.

Bu uzun "konuþma" dan sonra (çoðu Java dökümanlarýnda bulunabilir) Java'nýn GNU/Linux dünyasýndaki yerini merak edebilirsiniz .Daha önce  Linux için kullanýlan,  Sun Mikrosistem tarafýndan geliþtirilen ticari amaçlý (ücretsiz daðýtýldýðý halde) JDK dökümanlarýndan bahsetmiþtik.

GLP lisansý altýnda  GUAVAC derleyicisi gibi herhangi bir Java kaynaðýný hiçbir sorun ile karþýlaþmadan derlememizi saðlayan birçok araç vardýr.Ayný zamanda Berkeley lisansý altýnda   KAFFE olarak adlandýrýlan bir sanal makineden bahsetmeliyiz .Son iki proje , geliþme sistemini tamamlamak için Sun'nýn Java sýnýf kütüphanelerine (ücretsiz daðýtýmda olanlar ) ihtiyaçlarý olduðu halde oldukça iyi seviyedelerdir. 

Varolan birçok proje, hâlâ ilkel seviyede olmalarýna raðmen , geliþme ortamýný hýzlý ve sanal uygulamalar ile saðlamayý amaçlýyor.

Son olarak nette Java ve GNU  teknolojisinde  büyük hareketlenmelerin olduðunu  , özellikle Sun'dan baðýmsýz olarak Java için ücretsiz daðýtýlan tamamlanmiþ araç kutularýnýn yaratýldýðýný sevinerek söylüyorum . Java'nýn önemini modasý geçtiðinde yeni yeni anlýyor olabiliriz, ama eminim ki onu hatýrlatacak bazý þeyler olacaktýr.( Hatta birçok þeyin kalacaðýna bahse girerim)

JAVA da ilk program

Dilin genel karakteristiklerinden bazýlarýný gördükten sonra gerçek bir programa bakalým.Giriþte belirttiðim gibi, merhaba dünya örneði gibi sýradan laflardan mümkün olduðu kadar uzak duracaðým, onun yerine istediðimiz boyutta bir kare çizecek olan bir program ile baþlayalým.
(Fazla olmamak kaydý ile biraz karýþýk): 
File Cuadro.Java
class Cuadro {
public static void main (String args[]) {
        int l ,a;
        if (args.length == 2) {
            l = Integer.valueOf(args[0]).intValue();
            a = Integer.valueOf(args[1]).intValue();
         }
         else {
          l= 20;
          a= 15;
         }
          for (int i=l; i>0; i--){
            System.out.print("*");
            }
            System.out.print("\n");
            for (int i= a-2; i>0; i--){
             System.out.print("*");
               for(int j=l-2; j>0; j--) {
                  System.out.print(" ");
                  }
                  System.out.print("*\n");
                  }
                for (int i=l; i>0; i--){
                System.out.print("*");
                }
              System.out.print("\n");
           }
}

Java'da kaynak dosyaya verilen isim çok önemlidir çünkü bir "derleyici birim" tanýmlar.Dosya bir veya daha fazla tanýmlama sýnýfý içerebilir.Derleyici kaynak dosyadan uzantýyý taþýmasýný ister. Java (4 karakter) kesinlikle bazý sistemler tarafýndan desteklenmemektedir. (DOS ya da  Windows 3.1)

Verilen örnekte  sýnýfýn ismi kaynak dosyanýn adý ile tanýmlanýr .Bu tesadüf deðildir , Java'da tüm kodlar bir sýnýfta olmalýdýr.Anlaþmaya göre sýnýfýn ismi ,sýnýfý içeren kaynak dosyanýn adý ile uyuþmak zorundadýr.Bundan baþka Java küçük büyük harfe karþý hassastýr.

Komut satýrýnda örneði derlemek için :
> javac Cuadro.java

Java derleyicisi , (hersey iyi giderse) kendiliðinden ikilik (baytkod) formu içeren Cuadro.class dosyasýný yaratýr ve acil olarak yorumlayýcý tarafýndan çalýþtýrýlabilir :

> java Cuadro

Java kaynak kodu derlendiðinde , her sýnýf  arþivde sýnýf ismi ile ayný ve bireysel olarak yerleþtirilir. Bu yüzden kaynak dosyalara içerdikleri sýnýfýn ismi ile ayný adý vermek güzel bir alýþkanlýktýr böylece kaynak dosya adý  arþiv.class dosyasý ile örtüþür.

Cuadro.java örneðimizin basitliðine raðmen Java'nýn temelini ve tipik java programlarýnýn yapýsýný anlamamýzý saðlar .

Ýlk olarak bu örneðin HTML dosyasýnda varolan bir aplet olmadýðýný fakat komut satýrýnda java derleyicisi tarafýndan derlenebilen baðýmsýz bir program olduðunu anlayýn.

Programýn ilk satýrý :

class Cuadro {
Ýlk kelime saklanan dilden alýnmýþtýr , "Cuadro" -- ispanyolca  bir kelime-- isimli yeni bir sýnýfýn tanýmlamasýný yapmaktadýr. Tüm üyelerini içeren sýnýfýn verilmiþ tanýmlamas iki küme parantezinin {} içinde verilir.

Bir sonraki satýrda:

public static void main (String args[]) {
main( ) isimli metod gösterilir .Tüm  Java uygulamalarý  main( ) olarak isimlendirilen metod ile çalýþtýrýlmaya baþlanýr .(C/C++'a benzer þekilde).Þimdi size örneði anlamak için gerekli detaylarý belirtmeme izin verin .(sonraki makalelerde bu daha ayrýntýlý açýklanacaktýr).

public þifre kelimesi sýnýflarýn üye metodunu kontrol eder . Bir sýnýf  public olarak tanýmlandýðýnda , bu sýnýf kendisinin  dýþýnda tanýmlanmýþ kodlar tarafýndan kullanýlabilir . static þifre kelimesi  main( ) metodunu sýnýfý araþtýrmadan uyanmaya zorlar . Void bu metodun herhangi bir deðere dönüþmediðini  gösterir . Bir fonksiyon ya da metodun parametrelerini geçmek için fonksiyon isminden sonra parantezler kullanýlýr , bizim örneðimizde main String sýnýfýndan indisleri olan bir matrisi parametre olarak alýr .

Belli ki bu metoda baðlý tüm kodlar ayný zamanda yuvarlak parantezler arasýnda kapatýlýr .Sonra, satýrda :

 int l, a ;
iki deðiþken tanýmlarýz .Java  da tüm degiskenler   kullanýlmadan önce   tanýmlanmalýdýr .Þunu farkedin ki koddaki tüm yapýlar noktalý virgül ";" ile biter . 

Kodun kalanlarý aþaðýdaki gibi küçük bir algoritma gösterir :

 1. Argümanýn sað tarafýndaki numaranýn saðlanýp saðlanmadýðýnýi test eder.
If (args.length==2)
 • Parametreler saðlanýrsa,tamsayý olarak atanýrlar :
  l = Integer.valueOf(args[0]).intValue();
  a = Integer.valueOf(args[1]).intValue();
 • Diðer durumda deðiþkenler varolan deðerlere ilk olarak atanýr :
  l = 20;
  a = 15;
 • Programýn geri kalan kýsmý ekranda kare çizmeyi saðlayan yapýdan baþka birþey deðildir. Özel olarak print() 'in argüman olarak geçen diziyi bastýðý yerde :
System.out.print()
ifadesi  ile gösterilebilir. System  sisteme giriþi saðlayan sýnýfýn öntanýmlamasýdýr ve  out konsol ile baðlantýlý çýktý dizisidir.Ayný zamanda,
for (int i=l; i>0; i--)
Beklendiði gibi  C/C++ deneyi ve diðer dillerin dediði gibi hareket eder. Ödevin iyi bir parçasý da okuyucunun bu küçük kodu kullanarak bunu nasýl derleyip, çalýþtýrabileceðini test edebilmesidir, fakat ayný zamanda   Linux, windows 95 gibi deðiþik platformlar altýnda  Cuadro.class  derlenen objesini çalýþtýrarak taþýnabilir  kodu da test edebilirler ve herhangi bir platformda ayný þekilde çalýþtýðýný görebilirler.(bunu genele almayýn )

Özet

Java programlama dilinin genel özellikleri ile ilgilendik.Programa henüz baþladýk ve gidecek uzun bir yol var,gelecek makaleler dilin tanýmlamasý hakkýnda daha derinlemesine bilgi verecekler.Bundan sonraki makalede , tanýmlamalar ve deðiþkenlerin tipleri, temel yapýlar, sýnýflar  gibi dilin ana özellikleri üzerinde çalýþacaðýz.

Herbir makalede o makalelerin referanslarýný,kütüphanelerini ve URL'lerini vereceðim.

 • JAVA Reference Manual. Patrick Naughton Herbert Schildt. McGraw-Hill. 
 • Programming with JAVA. Tim Ritchey. Prentice Hall. 
 • Tutorial de Java . Spanish manual in HTML format that can be obtained at www.fie.us.es/info/internet/J AVA. Agustín Froufe. 
 • The Java Tutorial. English manual in HTML www.javasoft.com. Sun. 
 • Tutorial from the JDK distribution. 
Miguel A Sepulveda tarafından İngilizce'ye çevrilmiştir.
Bu sanalyörenin bakımı Miguel Angel Sepulveda tarafından yapılmaktadır.
© Jose M. Fernandez 1998
LinuxFocus 1998